Beleidsvoerend vermogen

De rode draad van onze organisatie is ons “beleidsvoerend vermogen”.

Het beleidsvoerend vermogen is de mate waarin ik als organisator een zelfstandig beleid voer waarin ik alle kansen, middelen en mogelijkheden ter beschikking stel om onze kwaliteit te garanderen en te verbeteren. Dit om eigen doelen te bereiken alsook om te voldoen aan externe verwachtingen.

Dit hebben we nodig om een kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang te realiseren. Ik zet hierbij alle beschikbare middelen in om kinderen kansrijk te laten opgroeien.

Ons beleidsvoerend vermogen is opgemaakt door procedures op te stellen en deze te implementeren op de werkvloer. Het omvat:

 • Een duidelijk leiderschap
 • Een geïntegreerde aanpak op
 • Infrastructuur
 • Veiligheid en gezondheid
 • Omgang met kinderen en gezinnen
 • Welzijn van onze medewerkers
 • Organisatorisch management
 • Samenwerking met externe
 • Een reflectieve, proactieve en reactieve houding
 • Een innovatieve houding
 • Doeltreffende communicatie en transparantie
 • Samenwerking en transparantie met Opgroeien, lokaal loket kinderopvang en andere partners.

Als organisator bezorg ik onze medewerkers hierbij de nodige ondersteuning. Ons beleidsvoerend vermogen is een gedragen visie door al onze medewerkers.

Als organisator heb ik een duidelijke structuur opgemaakt met duidelijke functieomschrijvingen.

 

Zo hebben we in elke locatie volgende functies:

 • Pedagogisch beleidsmedewerker

De functie pedagogisch beleidsmedewerker kenmerkt zich door het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van de pedagogische beleidsvoornemens binnen de kinderopvangorganisatie. De Pedagogisch beleidsmedewerker ressorteert hiërarchisch onder de organisator.

De Pedagogisch beleidsmedewerker geeft functionele leiding aan:

 • Nieuwe medewerkers
 • Student-werknemers.

Het uitvoeren van beleid op de onderscheiden beleidsterreinen binnen de onderneming.

De functie kenmerkt zich door:

 • het verbeteren van de pedagogische kwaliteit,
 • De professionele ontwikkeling van de verantwoordelijke.
 • De Pbmw fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan.

 Ondersteunen van kind begeleiders in opleiding

 • Locatie-verantwoordelijke

De locatie-verantwoordelijke is de eindverantwoordelijke van de locatie

Zij is het aanspreekpunt voor:

 •   Ouders
 •   Kind-begeleiders
 •   Stagiairs
 •   Zorginspectie

 Ze stuurt de dagelijks werking aan, en leidt het team van kindbegeleiders.

De locatie-verantwoordelijke rapporteert aan de pedagogisch beleidsmedewerker alsook aan de organisator.

 

 • Kind-begeleiders

Onze kind begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg van onze kinderen. Naast de basisverzorging zorgt zij voor de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen en hun ontwikkeling.

De kind begeleidster prikkelt de kinderen om in een stimulerende omgeving op ontdekking te gaan door middel van creatieve actviteiten.

De Kind begeleidster staat onder de directe leiding van de locatie-verantwoordelijke en de pedagogisch beleidsmedewerker.

 

 • Logistiek medewerker

Onze logistiek assistent is actief binnen het kinderdagverblijf en biedt ondersteuning aan de kind begeleiders. In hoofdzaak voert zij huishoudelijke taken uit en ondersteunende taken bij de activiteiten van de kinderen

Zij zorgt voor een nette, aangename omgeving om in te leven en te werken.

Zij werkt samen met de mederwerkers van haar locatie en rapporteert aan de locatie-verantwoordelijke

Als extra functies in ons beleidsvoerend vermogen hebben wij nog onderstaande functies:

           

 • Preventie-adviseur

Onze preventieadviseur staat mij als organisator bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Onze preventie-adviseur heeft een adviserende rol ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

Onze preventieadviseur coördineert bezoeken en beoordelingen van de locatie

 

 

Ons beleidsvoerend vermogen gaat duidelijk niet over één persoon, maar over elke medewerker. We werken hierrond samen. Reflectievragen zijn niet enkel voor mij als organisator maar voor het hele team. We stellen ons regelmatig de vraag. Is iedereen mee?